Llibres de text

Reutilització i socialització llibres de text

Benvolgudes famílies:

Com ja sabeu, la nostra escola té un projecte de socialització i reutilització de llibres de text i materials complementaris, que té com a objectiu final aconseguir que tots els llibres de text siguin propietat de l’escola. Això suposa un estalvi econòmic important per a les famílies i una mesura per afavorir la sostenibilitat mitjançant l’estalvi de paper.

Per raons obvies, quedaran fora del projecte els quaderns de treball i tots aquells materials on l’alumne hi hagi d’escriure o manipular.

Per poder fer viable el projecte, les quotes seran de 15 € anuals. Fent un càlcul ràpid, es veurà que l’estalvi és considerable, ja que en tota l’escolaritat cada alumne haurà pagat 135€ (15 X 9) per a la majoria de llibres de text i materials complementaris (diccionaris, atles…). Hem optat per aquesta fórmula, per tal que sigui menys costós per a tothom, i no haver de pagar quotes de 60 o 70 € més endavant.

Tanmateix, aquest és un projecte d’escola, i com a tal demana la implicació de totes les famílies. Malgrat que en alguns cursos hi hagi menys llibres, és important que tothom hi participi, tant pagant la quota, com cedint els llibres que tingueu de cursos anteriors, etc. Cal que s’entengui com una inversió de futur.

Normes bàsiques per al bon funcionament del projecte:

  1. Tothom ha de cuidar els llibres i els materials el millor possible. Qui els perdi o els faci malbé, els haurà d’abonar sencers. Cada alumne serà responsable dels seus llibres.
  2. Qui no estigui inscrit al projecte i no porti els llibres necessaris, no podrà utilitzar els de l’aula.
  3. Si un alumne d’educació infantil deixa l’escola abans de començar la primària, se li tornaran les quotes abonades, si ho demana.
  4. Qui s’inscrigui al projecte més tard, haurà d’abonar les quotes dels cursos anteriors.
  5. Si una família es dóna de baixa un cop començada la primària, no li serà retornada cap quantitat.
  6. Els llibres de l’escola es deixaran a la classe en perfectes condicions el darrer dia de curs. També aquest dia caldrà deixar els llibres propietat de cada família que es vulguin cedir a l’escola.
  7. Cada família folrarà, a principi de curs, els llibres adjudicats amb el folre que se’ls hi proporcionarà des de l’escola.
  8. Les quotes seran revisades a final de cada curs per la comissió que coordina el projecte.
  9. En els llibres socialitzats no s’hi pot escriure.
  10. Qualsevol circumstància que no estigui recollida en aquestes normes, seran estudiades per la comissió.

Comptem com sempre amb la vostra col·laboració.

Llistat de llibres per als alumnes de l’escola

Si voleu saber quins llibres s’utilitzen al llarg de tots els cursos a la nostra escola, ho podeu consultar fent click aquí o en la següent icona:

DescargarPDF